Bộ Tài chính nhận được công văn của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương về việc đề nghị hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản cá nhân nhận được do thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Bộ Tài chính cho biết, tại điểm 2.4, điểm g.8 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với khoản sau:

Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng; văn phòng thành ủy, tỉnh ủy và các ban của thành uỷ, tỉnh ủy.

Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp
Ảnh: TL minh họa.

Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với điều lệ của hội, tổ chức đó”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các cá nhân thuộc Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhận được thu nhập ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, các báo cáo chính trị, tham gia các đoàn kiểm tra giám sát và nghiên cứu công trình khoa học thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Nhà nước đáp ứng đủ điều kiện được quy định nêu trên thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp các cá nhân nhận được thu nhập ngoài tiền lương, tiền công do tham gia đề tài, đề án không đáp ứng đủ điều kiện được quy định nêu trên thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân./.

Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền công tham gia các văn bản luật, nghị quyết

Không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng; văn phòng thành ủy, tỉnh ủy và các ban của thành uỷ, tỉnh ủy.