Đồng thời, Chính phủ cần xem xét cho một số tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thế mạnh, có sự liên kết trong vùng được áp dụng cơ chế “đặc khu kinh tế” để tận dụng tiềm lực, lợi thế tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn vùng và cả nước; sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ trong cả vùng; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các trường ngoài công lập, đặc biệt có chế độ, chính sách đãi ngộ chung, bình đẳng cho cán bộ, giáo viên và học sinh giữa các trường công lập và ngoài công lập.

UBND thành phố cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Quy định khung về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công, tạo điều kiện cho ngành giáo dục có cơ sở xây dựng, đề xuất thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo hochiminhcity.gov.vn