đất công

Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai không đúng quy định của pháp luật.

Xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán vốn đầu tư

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, trong năm 2021, Bộ Tài chính đặt ra yêu cầu cho các cơ quan, đơn vị trong ngành là phải đảm bảo phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 phù hợp với thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; bố trí vốn để hoàn thành dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm thời gian theo quy định, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia.

Sau khi bố trí vốn đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, nếu còn nguồn mới bố trí cho các dự án khởi công mới.

Tố chức thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc gói thầu có tính đặc thù.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu tối thiểu 35% tổng giá tri các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Đồng thời, rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể; tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán, có chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Để thực hiện, các đơn vị sẽ phải rà soát, sắp xếp các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, giãn tiến độ các công trình chưa cấp bách, cắt giảm các công trình chưa cần thiết.

Việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công và thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật Đầu tư công và quy định của cấp có thẩm quyền quyết định; tập trung vốn để hoàn thành các công trình trọng điềm, các công trình hoàn thành quyết toán và xây dựng xong.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải chuẩn bị tốt, lựa chọn dự án bảo đảm thủ tục đầu tư xây dựng để khi dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn có thể triển khai ngay, khắc phục tình trạng dự án giao vốn nhưng không triển khai được trong khi một số dự án có nhu cầu thì không được bố trí vốn.

Thu hồi 100% nhà sử dụng không đúng mục đích

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, chỉ tiêu đặt ra là nhà công vụ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng; thu hồi 100% nhà sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định;

Đặc biệt, các đơn vị thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản.

Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng, mua sắm ô tô, tài sản công cũng phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch; hạn chế mua xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; thực hiện nghiêm quy định về khoán xe công.

Ngoài ra, các đơn vị chỉ sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định, có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng như văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản; kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Để đáp ứng các chỉ tiêu này, hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và từng bước nâng cấp cơ sở dữ liệu tài sản ngành Tài chính; thực hiện việc mua sắm tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung.

Các đơn vị cũng đang thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai không đúng quy định của pháp luật; tháo gỡ các vướng mắc và những tồn tại trong thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan, đơn vị được kiểm soát chặt chẽ và kiên quyết thu hồi, xử lý với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Hồng Vân