thị xã cai lậy

Thị trấn Cai Lậy trở thành Thị xã Cai Lậy từ cuối tháng 12/2013, theo Quyết định số 130 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: thtg.vn

Đây là một trong những nội dung đề nghị sửa đổi của Bộ Tài chính gửi Bộ Nội vụ, tham gia ý kiến cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, giải thể và chia tách đơn vị hành chính.

Trong đó, Bộ Tài chính có ý kiến về 4 nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đề nghị sửa nội dung tại điểm 1, Điều 4, Chương II, về Chủ trương thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp: “Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch phát triển đô thị của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh (thành phố) xây dựng Đề án thành lập, giải thể, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính thuộc địa phương gửi Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền…”.

Theo Bộ Tài chính, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, UBND tỉnh (thành phố) trao đổi, thống nhất trước với Bộ Nội vụ, sau đó mới chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng Đề án gửi Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, tại gạch đầu dòng thứ 4, mục c, tại điểm 2, Điều 4, Chương II về Nội dung Đề án thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp, có nội dung: “giải pháp về kinh phí ngân sách, vốn đầu tư và sắp xếp cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của đơn vị hành chính khi thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính”.

Sửa thành: “giải pháp về kinh phí sắp xếp cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của đơn vị hành chính khi thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính”.

Cũng tại Điều 4, Chương II về Nội dung Đề án thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp, Bộ Tài chính đề nghị gộp điểm 3, Điều 4 của Phụ lục kèm theo vào nội dung phần này, nhằm thuyết minh cho các nội dung của Đề án.

Thứ ba, tại điểm 1, Điều 9, Chương 2 về Kinh phí thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp: “Kinh phí cho việc thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế của NSNN giao trong kế hoạch hằng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương”.

Sửa thành: “Kinh phí cho việc thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp do NSNN đảm bảo theo phân cấp NSNN hiện hành”.

Đề nghị bỏ nội dung sau của điểm 4, Điều 9, Chương 2: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối ngân sách hằng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cho việc thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp theo quy định”.

Theo Bộ Tài chính, do nội dung này đã được quy định tại điểm 1 của Điều 9, Chương 2.

Thứ tư, để đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, không áp dụng trình tự, thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính, theo quy trình này. Do, tại Điều 111, Hiến pháp năm 2013 quy định: “cấp chính quyền địa phương, gồm có: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Luật định”./.

Uyên Linh