tiền

NSNN không hỗ trợ kinh phí thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập đã cơ bản tự bảo đảm chi thường xuyên. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2022 - 2024, trong đó quy định rõ dự toán chi hoạt động năm 2022 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Cụ thể, năm 2022, mức giảm biên chế hưởng lương từ NSNN các lĩnh vực sự nghiệp thực hiện theo quyết định giao biên chế của cấp thẩm quyền hoặc theo Đề án tinh giản biên chế được duyệt (nếu có), đảm bảo mức giảm bình quân tối thiểu 2% so với năm 2021, theo đó giảm quỹ lương từ NSNN tương đương tỷ lệ giảm biên chế hưởng lương từ NSNN.

Ngoài ra, dự toán của các đơn vị này trong năm 2022 phải tính đến NSNN không hỗ trợ kinh phí thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập đã cơ bản tự bảo đảm chi thường xuyên (thu sự nghiệp lớn hơn 90% chi thường xuyên của đơn vị), chỉ bố trí kinh phí giao nhiệm vụ, đấu thầu, đặt hàng như các đơn vị sự nghiệp công lập khác, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị theo quy định.

Dự toán NSNN còn phải trên cơ sở dự kiến đầy đủ các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật để xác định: tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên; tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, phải dự kiến việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần./.

Minh Anh