Từ những luận cứ đó, VAFI cho rằng, cần phải tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để dễ dàng cải tổ cấu trúc cổ đông DN theo hướng tăng tỷ trọng cổ đông tổ chức, cổ đông chiến lược trong từng DN.

Bên cạnh đó, giảm nhanh tỷ trọng cổ phần nhà nước, cổ phần nhà đầu tư cá nhân nhằm tạo điều kiện cho DN thuận lợi trong thay đổi phương thức quản trị DN cũng như dễ dàng trong huy động vốn.

Đặc biệt là cần phải loại bỏ những hành vi thôn tính DN không lành mạnh, trái pháp luật, điển hình như: DN đi thôn tính lập báo cáo tài chính giả, dự án ma để vay tiền ngân hàng hoặc Nhóm nhà đầu tư cấu kết với nhau và lũng đoạn một vài ngân hàng, sau đó có thể có hành động kiếm lời bất chính bằng hành động rút ruột ngân hàng…/.


T.A