nong thon moi

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã được hỗ trợ mức thấp nhất là 20 triệu đồng/năm thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Ảnh: TL

Nội dung trên được quy định tại dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) mà Bộ Tài chính vừa công bố.

Theo đó, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có dân số dưới 700 hộ dân nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 5 triệu đồng/năm; khu dân cư có dân số từ 700 - 1000 hộ dân nhận mức thấp nhất là 6 triệu đồng/năm; khu dân cư có 1000 đến 1200 hộ dân nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 7 triệu đồng/năm; khu dân cư có dân số trên 1200 hộ dân nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 8 triệu đồng/năm.

Đối với các khu dân cư có dân số dưới 700 hộ dân nhưng thuộc các xã khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo thì mức hỗ trợ thấp nhất là 6 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, dự thảo thông tư còn quy định mức chi khen thưởng trong Cuộc vận động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; chi cho hoạt động thông tin tuyên truyền, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP; chi cho việc tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, khảo sát; chi hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC;

Chi tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng; chi hỗ trợ cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC. Chi công tác học tập kinh nghiệm ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, các khoản chi như chi in ấn các ấn phẩm, sách, tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền, chi làm phim, xây dựng video, triển lãm và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến thực hiện Cuộc vận động nhưng chưa có quy định về mức chi, thực hiện theo quy định hiện hành có liên quan, các đơn vị tham khảo giá thị trường đối với những công việc tương tự tại địa bàn thực hiện và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán đã được giao./.

Bùi Tư