Theo tài liệu công bố, MCH sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần từ 27.000 - 30.500 tỷ đồng, tăng tối đa 31% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty trong khoảng 5.000 - 5.500 tỷ đồng, tăng tối đa 22%.

MCH dự kiến năm 2021 sẽ đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ tiếp tục chiến lược cao cấp hóa các ngành hàng chính và sự gia tăng đáng kể cơ hội của các ngành hàng trụ cột mới.

Bên cạnh đó, hội đồng quản trị (HĐQT) cũng trình cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Trong năm 2020, MCH thực hiện được 23.343 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 45% cho cổ đông và được chia thành nhiều đợt./.

Hồng Quyên