Sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã xây dựng nhiều văn bản, đề án nhằm thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong các hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG), qua đó, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực quản lý được Nhà nước và Bộ Tài chính giao đối với Tổng cục DTNN, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.

THTK, CLP là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và liên tục tại Tổng cục DTNN với trọng tâm là tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2023 của Tổng cục DTNN, các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN triển khai ngay việc xây dựng và ban hành chương trình THTK, CLP của đơn vị (Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành chương trình chung, bao gồm các vụ tại cơ quan Tổng cục DTNN). Trong đó, thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Đảng, Chính phủ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành dự trữ
Cán bộ công chức Chi cục DTNN Nghi Lộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho. Ảnh: Khánh Huyền

Tổng cục DTNN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị khắc phục tình trạng giảm biên chế cơ học, cào bằng, đảm bảo bố trí biên chế phù hợp với từng loại hình tổ chức và từng địa bàn.

Triển khai các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về xây dựng vị trí việc làm, Tổng cục DTTNN tập trung cơ cấu lại bộ máy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Tổng cục DTNN đã khẩn trương xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính theo quy định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục theo quy định Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, quản lý thời gian làm việc hiệu quả, là cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương.

Tổng cục DTNN xác định, xây dựng vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng trong cải cách chế độ công vụ, công chức chuyển từ mô hình công vụ chuyên nghiệp sang mô hình công vụ theo vị trí việc làm.

Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được phê duyệt, Tổng cục sẽ tiếp tục triển khai xác định cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, định mức biên chế công chức, định mức số lượng viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, làm cơ sở để thực hiện tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Nâng cao trình độ chuyên môn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành dự trữ

Thời gian qua, Tổng cục DTNN luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp trong ngành DTNN thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ, công việc trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, kỷ luật công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảm khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ.

78 vị trí việc làm trong hệ thống dự trữ nhà nước

Hệ thống dự trữ nhà nước có 78 vị trí việc làm, trong đó vị trí lãnh đạo quản lý là 19 vị trí; nhóm vị trí việc làm đối với chuyên môn nghiệp vụ là 48 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ là 11 vị trí.

Trong thời gian tới, Tổng cục DTNN tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, đạo đức công vụ và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo điều hành của đơn vị; khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung thống nhất trong toàn ngành (như Chương trình Quản lý văn bản và điều hành ngành Tài chính, phần mềm quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung, phần mềm quản lý tài sản theo mô hình tập trung, phần mềm kế toán nội ngành...); khai thác tối đa trang thiết bị công nghệ thông tin sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, giảm văn bản, giấy tờ hành chính.

Tổng cục DTNN cũng xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cải cách thủ tục hành chính.

Bằng những giải pháp đồng bộ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục DTNN từng bước chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao./.