hải quan

Cán bộ hải quan kiểm tra tờ khai hàng hóa của doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Theo Tổng cục Hải quan, sau 5 năm triển khai thực hiện, Thông tư 14/2015/TT-BTC (Thông tư 14) là căn cứ pháp lý trong công tác phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện nội luật hóa đầy đủ Công ước hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới (Công ước HS).

Thông tư 14 cũng đã góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác phân tích, phân loại hàng hóa thời gian qua, đáp ứng các yêu cầu quản lý ngày càng cao trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do khu vực và thế giới. Ngoài ra, Thông tư 14 còn giúp cơ quan hải quan đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách.

Trong hơn 5 năm thực hiện Thông tư 14, Tổng cục Hải quan đã ban hành trên 20.000 thông báo kết quả phân loại và trên 60.000 thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hải quan về phân tích, phân loại hàng hóa.

Tuy nhiên theo Tổng cục Hải quan, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 14 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách để việc tự kê khai, tự tính thuế đảm bảo đúng quy định.

Theo đó, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 14 sẽ bổ sung các quy định nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác phân tích, phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế, hạn chế việc áp dụng một mặt hàng có kết quả phân tích khác nhau dẫn đến phân loại khác nhau.

Đồng thời, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung cũng cụ thể về mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để đảm bảo thực hiện đúng quy định của điều ước quốc tế, tạo thuận lợi khi giải quyết, xử lý các vướng mắc liên quan đến việc dịch các mô tả hàng hóa từ tiếng Anh sang tiếng Việt; bổ sung quy định nhằm tạo thuận lợi cho công tác phân tích, phân loại và giảm thời gian phải có văn bản trao đổi yêu cầu bổ sung tài liệu kỹ thuật, nâng cao tính chính xác trong việc phân tích hàng hóa…/.

Ngọc Linh