Giám sát chặt việc thực hiện quy tắc ứng xử

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như: thuế, hải quan, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công… Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính được đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các đơn vị trong ngành, để người dân thuận tiện tiếp cận, tra cứu và giám sát.

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý tài sản công … luôn được ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc.
Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý tài sản công … luôn được ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc.

Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2021, toàn ngành Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 970 đơn vị. Kết quả cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị.

Trong đó, Tổng cục Hải quan triển khai hệ thống camera giám sát và Phòng giám sát hải quan trực tuyến cho phép giám sát quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh. Đồng thời kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của công chức hải quan; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực của công chức hải quan để có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để. Tổng cục Thuế cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ trong toàn hệ thống Thuế.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng của ngành đã có những chuyển biến tích cực trong hành động và nhận thức của cán bộ, công chức, đã thu được những kết quả quan trọng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đáp ứng kịp thời, hiệu quả theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, số vụ việc tham nhũng và số lượng đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện giảm so với kỳ trước.

Cần có hướng dẫn cụ thể về kê khai tài sản, thu nhập

Qua thực tế triển khai công tác phòng, chống tham nhũng thuộc Bộ Tài chính, có một số tồn tại, vướng mắc đã phát sinh.

Cụ thể, Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ ngày 20/12/2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số vướng mắc như: Về mô hình và cơ cấu, cơ chế hoạt động của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ở bộ; các hướng dẫn về kê khai đối với trường hợp bất khả kháng như công chức ốm đau điều trị dài ngày hoặc trường hợp công chức đi học tập, công tác dài ngày tại nước ngoài... Vì vậy cần có thêm hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Thời gian tới, nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cùng với đó thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh; xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đẩy mạnh việc rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các định mức, tiêu chuẩn, chế độ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài chính doanh nghiệp, chế độ về tặng quà và nhận quà tặng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, cá nhân công chức có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, thiếu dân chủ và có sai phạm trong công tác quản lý cán bộ.