cải cách thủ tục hành chính

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Xuân Long – Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch đơn giản hóa TTHC (Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015); trong đó xác định nhiệm vụ của Bộ Tài chính là rà soát 150 TTHC, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền.

"Trong Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016- 2017, Chính phủ cũng yêu cầu phải hoàn thành việc chuẩn hóa TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30/6/2016", ông Long cho biết.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn gặp khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng là cần thiết đối với các cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị, trong việc tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác chuẩn hóa TTHC.

Cũng tại buổi tập huấn, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC – Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, ông Khổng Văn Ngư đã tóm lược những nội dung chính của công tác cải cách TTHC của Bộ Tài chính trong năm 2016, gồm những việc cần phải triển khai từ nay đến cuối năm, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ, cũng như kế hoạch kèm theo Quyết định 08/QĐ-TTG.

Theo ông Ngư, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ thực hiện nhiều chương trình, đề án quan trọng liên quan đến cải cách TTHC. Cụ thể, thực hiện đơn giản hóa TTHC liên quan đến giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng việc trình bộ phê duyệt đề án cũng như dự thảo nghị quyết của Chính phủ.

Thực hiện cắt giảm 10% chí phí tuân thủ, thực hiện cải cách hành chính, qua đó rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa trong năm 2016 - 2017 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 19/2016/NQ-CP.

Đồng thời, thực hiện kiểm soát TTHC, đánh giá tác động TTHC tại các văn bản, theo quy định Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2015.

Rà soát TTHC tại các thông tư, thông tư liên tịch do Bộ Tài chính ban hành để xây dựng lộ trình thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng hệ thống thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và giải quyết TTHC ở các cấp.

Tiếp tục triển khai công tác chấm điểm cải cách hành chính các đơn vị thuộc bộ về ban hành chỉnh số đánh giá chẩm điểm cải cách hành chính của Bộ Tài chính. Đặc biệt, các đơn vị thực hiện quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Bộ Tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Hoa, chuyên gia Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp cũng đã phổ biến các nội dung, tập trung vào việc chuẩn hóa nội dung cụ thể TTHC, theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

Đức Minh