Trường hợp qua kiểm tra, rà soát phát hiện các hồ sơ có vi phạm, cơ quan thuế phải xử lý theo đúng quy định.

Media