Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm: Các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động.

Liên quan đến nội dung dịch vụ bảo hành sản phẩm do nhà sản xuất, phân phối sản phẩm cung cấp, đề nghị độc giả xin thêm ý kiến của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công thương). Đề nghị công ty rà soát, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật./.