Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đối với nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2024 (cả vốn trung ương và vốn địa phương) cho từng nhiệm vụ, dự án đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 882/QĐUBND ngày 11/12/2023, Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 và các quyết định phân bổ, giao chi tiết vốn đầu tư công khác; đặc biệt là các dự án trọng tâm, quan trọng của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được giao theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình đốc thúc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024
Ninh Bình khẩn trương giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024. Ảnh minh họa: H.T

UBND tỉnh Ninh Bình cũng lưu ý các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ hoàn thiện các thủ tục, thi công dự án (bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng) và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 được giao.

Việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024 tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Ngoài ra, tại công văn của UBND tỉnh Ninh Bình còn yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc giải ngân; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, theo quy định, hết ngày 31/1/2024 mới kết thúc thời hạn giải ngân. Do đó, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 511/TB-VPCP, Công điện số 749/CĐ-TTg cũng như tại các nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán khối lượng hoàn thành của các dự án; quyết tâm đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao./.