KBNN Ninh Thuận

Công chức kiểm soát chi KBNN Ninh Thuận đang thực hiện kiểm soát các nguồn chi trên máy. Ảnh: H.T

Số dư nợ giảm dần qua các năm

Bà Nguyễn Thị Bắc Hà, Trưởng phòng Kiểm soát chi – Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận cho biết, qua phân tích số liệu tạm ứng chi tiết từng dự án, từng khoản mục chi phí cho thấy, nhiều khoản nợ từ các năm trước vẫn còn tồn đọng, mặc dù đã có sự đôn đốc nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Nguyên nhân được chỉ ra là do chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư của những dự án không được phê duyệt để triển khai thực hiện (dự án bị đình hoãn, tạm dừng thực hiện) nên các khoản tạm ứng theo hợp đồng chưa được chủ đầu tư (CĐT) lập thủ tục thu hồi.

Đặc biệt, hợp đồng xây dựng trước đây không quy định ràng buộc thỏa thuận cụ thể điều khoản thanh toán, thu hồi tạm ứng, vì vậy nhiều trường hợp thanh toán khối lượng hoàn thành nhưng lập thủ tục thu hồi tạm ứng rất thấp (chỉ 5-10%). Đồng thời, nhà thầu thi công khối lượng rất chậm vì không có quy định bắt buộc bảo lãnh tạm ứng nên không có biện pháp ràng buộc để thu hồi tạm ứng.

Hơn nữa, có nhiều dự án chuyển đổi CĐT hoặc do chia tách, sáp nhập, thay đổi nhân sự nên công tác theo dõi nợ tạm ứng bị gián đoạn, hồ sơ thất lạc…

Trong khi đó, Kho bạc chỉ có trách nhiệm đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng, không có thẩm quyền xử lý CĐT để nợ tạm ứng tồn đọng nhiều năm. Việc kiến nghị lên cấp có thẩm quyền cũng chỉ dừng ở biện pháp nhắc nhở, đôn đốc thực hiện.

Với quyết tâm không để số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư kéo dài, làm giảm tính hiệu quả của nguồn vốn, KBNN Ninh Thuận đã đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai nhiều biện pháp xử lý các khoản nợ tạm ứng tồn đọng từ các năm về trước. Theo đó, đối với các CĐT không tích cực phối hợp thu hồi tạm ứng sẽ nhận được thông báo tạm dừng thanh toán kinh phí đầu tư theo kế hoạch vốn được giao và kinh phí hoạt động ban quản lý dự án. Cuối năm KBNN Ninh Thuận tổng hợp danh sách gửi Sở Nội vụ làm căn cứ xem xét khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân không quan tâm đúng mức đến việc đôn đốc xử lý nợ tạm ứng vốn đầu tư, để nợ tạm ứng tăng cao, đặc biệt là nợ kéo dài nhiều năm mà không có biện pháp xử lý…

Với những chế tài mạnh được đưa ra, việc xử lý nợ tạm ứng vốn đầu tư qua các năm tại Ninh Thuận đã có chuyển biễn rõ rệt. Trong năm 2019, KBNN Ninh Thuận đã thu hồi được 470/992 tỷ đồng số dư tạm ứng của các năm trước. Năm 2020, thu được 521/973 tỷ đồng số dư tạm ứng các năm trước.

Tiếp tục các biện pháp để giảm dư nợ tồn đọng

Công tác thu hồi dư nợ tạm ứng vốn đầu tư tại Ninh Thuận đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Phát huy những kết quả đạt được, cùng với chức năng và nhiệm vụ được giao, KBNN Ninh Thuận vừa có công văn gửi các CĐT, ban quản lý dự án (BQLDA) về việc rà soát, xử lý nợ tạm ứng vốn đầu tư qua các năm. Theo bà Bắc Hà, đây chính là biện pháp để KBNN Ninh Thuận làm tốt công tác thu hồi nợ đọng ngay từ những ngày đầu năm.

Tại công văn này, KBNN Ninh Thuận đã đề nghị CĐT, BQLDA khẩn trương rà soát, đánh giá số dư tạm ứng của các hợp đồng, công việc từng dự án, lập thủ tục gửi KBNN Ninh Thuận để thanh toán khối lượng, thu hồi tạm ứng theo đúng quy định. Định kỳ hàng quý, các CĐT, BQLDA phải báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn từng dự án gửi KBNN.

Đặc biệt, KBNN Ninh Thuận đã lưu ý CĐT, BQLDA các công việc thực hiện theo hợp đồng. Theo đó, vốn tạm ứng chưa thu hồi nếu quá thời hạn 3 tháng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc nhà thầu sử dụng sai mục đích, CĐT, BQLDA phải chủ động phối hợp với Kho bạc để thu hồi hoàn trả về cho NSNN.

Đối với các hợp đồng có thỏa thuận bảo lãnh tạm ứng, trường hợp chưa có khối lượng hoàn thành và bảo lãnh tạm ứng hết hạn thì CĐT, BQLDA yêu cầu nhà thầu gia hạn bảo lãnh tạm ứng để bảo đảm thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng được kéo dài cho đến khi thu hồi được hết số tiền tạm ứng.

Đối với chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng, CĐT, BQLDA phải hoàn thiện hồ sơ gửi đến Kho bạc để thanh toán tạm ứng.

Quá thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm tạm ứng vốn, nếu chưa chi trả cho người thụ hưởng, CĐT, BQLDA yêu cầu tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển số tiền tạm ứng chưa chi trả vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc.

Trường hợp chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong, CĐT, BQLDA có văn bản gửi Kho bạc đề nghị tiếp tục gửi tại tài khoản tiền gửi tại Kho bạc để chi trả sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong…

Vân Hà