Số lượng cổ phiếu RAL chào bán dự kiến là 11 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 93.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, tổng giá trị vốn huy động từ đợt phát hành này là 1.023 tỷ đồng.

Tiền nhiều gần nghìn tỷ chưa dùng, VPG vẫn huy động thêm vốn Hải Phát Invest (HPX) thoái vốn khỏi công ty con bất động sau khi dòng tiền âm nặng Dòng tiền bắt đáy tích cực hoạt động, cổ phiếu nhỏ đồng loạt đảo chiều
Nợ cao, dòng tiền âm, RAL muốn huy động hơn nghìn tỷ từ cổ đông
Nợ cao, dòng tiền âm, RAL muốn huy động hơn nghìn tỷ từ cổ đông.

Mục đích phát hành nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của tổ chức phát hành.

Cụ thể, công ty dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.

Về tình hình tài chính của RAL trước khi thực hiện đợt phát hành này, công ty có tổng tài sản tại ngày 30/9/2021 là 4.989 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 4.599 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn là tài sản có giá trị lớn nhất trong các nhóm tài sản ngắn hạn, với 2.808 tỷ đồng. Công ty có gần 74 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.

Trong khi đó, hàng tồn kho có giá trị là 964 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với mức 657 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Công ty có quy mô nợ phải trả vào cuối tháng 9/2021 là 3.786 tỷ đồng, lớn gấp hơn 3,1 lần so với vốn chủ sở hữu cùng thời điểm. Nợ phải trả cũng có giá trị lớn gấp hơn 31,3 lần vốn điều lệ.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, RAL đạt doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021 là 3.450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 232 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông ghi nhận dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm 378 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, chủ yếu chi thêm cho mua sắm xây dựng tài sản cố định và theo đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 168 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021.