Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xử lý vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ doanh nghiệp phải nộp có bao gồm tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan (01 bản chính)

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ không có bản chính của tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng để nộp theo hồ sơ, do doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ lưu giữ, sử dụng cho việc lập hồ sơ hoàn thuế sau này khi thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ ghi nhận trường hợp này để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi quy định dẫn trên./.

N.P