Theo đó, từ ngày 1/1/2015 đến hết năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có các khoản đóng góp trực tiếp cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính thì khoản đóng góp này được tính vào chi phí được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Chứng từ để được tính vào chi phí được trừ là: Phiếu chi của doanh nghiệp bảo hiểm; Phiếu thu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết, trường hợp Luật Phí, lệ phí được ban hành có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại luật này.

Các hướng dẫn trên căn cứ theo Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, quy định nguồn kinh phí giao tự chủ cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN./.

Minh Đức