Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

Mức thu cụ thể như sau:

STT

Danh mục phí

Mức thu (đồng/lần)

1

Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm

15.000.000

2

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm

20.000.000

3

Thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển

1.500.000

4

- Thẩm định, phê duyệt hàng năm, bổ sung, cấp lại (do mất, rách…) đánh giá an ninh cảng biển;

- Thẩm định, phê duyệt hàng năm, bổ sung, cấp lại (do mất, rách…) kế hoạch an ninh cảng biển;

- Thẩm định cấp bổ sung, cấp lại (do mất, rách…) lý lịch liên tục của tàu biển.

Thu bằng 20% mức thu của các mục 1, 2 và 3 tương ứng của Biểu Danh mục phí này.

Khoản phí quy định tại Thông tư là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phí được để lại 90% số tiền thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định, phê duyệt và thu phí, 10% cơ quan thu phí phải nộp NSNN.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2013.

PĐT