ky

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn và Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: BHXH VN

Chương trình phối hợp này nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Đồng thời, chương trình phối hợp là cơ sở để BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ chỉ đạo BHXH và chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Theo chương trình phối hợp, BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ cùng nhau triển khai thực hiện một số nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ viên chức dân số tuyến xã, cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố, tập trung ưu tiên các địa phương có đông lực lượng lao động nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, lao động trong các làng nghề, hợp tác xã, lao động tự do, các tỉnh có tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT thấp; căn cứ tình hình thực tế tại các tỉnh, mở rộng đại lý thu tại cộng đồng, giao nhiệm vụ cán bộ làm công tác dân số tại địa phương thực hiện kiêm nhiệm.

PV