Tại văn bản này Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đang tập trung triển khai các nội dung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, có sự liên kết với các thủ tục hành chính liên quan nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cùng với quá trình hiện đại hóa quản lý thuế, hệ thống quản lý thuế được xác định áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế và hình thành hệ thống dữ liệu tập trung về người nộp thuế.

Để hỗ trợ thực hiện các cải cách trong lĩnh vực quản lý thuế, thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với WB xây dựng đề xuất dự án “Nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa quản lý thuế” dự kiến thực hiện từ 2015.

Bộ Tài chính mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa vào danh mục dự án đề xuất Ngân hàng Thế giới hỗ trợ trong giai đoạn 2015-2018.

Theo Bộ Tài chính, ngày 29/8/2014, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 1597 về việc dừng dự án “Hiện đại hóa quản lý thuế” vay vốn WB.

Tại công văn này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính thống nhất với WB và xây dựng đề xuất dự án mới để hỗ trợ hiện đại hóa quản lý thuế theo quy định hiện hành tại Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ./.

H.Minh