Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông là ngày 20/12/2013, với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Hiện nay, cổ phiếu PHS đang niêm yết 34.745.000 cổ phiếu, giao dịch đầu tiên vào ngày 9/6/2010. Cổ phiếu này đang nằm trong bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế âm liên tiếp hai năm 2011, 2012. Báo cáo tài chính quý 3/2013 của PHS công bố, Công ty tiếp tục lỗ tiếp 8,1 tỷ đồng (giảm 7,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012 – 15,8 tỷ đồng), nâng khoản lỗ lũy kế 9 tháng lên hơn 14 tỷ đồng.

Theo nội dung báo cáo giải trình về sự chênh lệch lợi nhuận trên 10% trong quý 3/2013, PHS cho biết, Công ty đã giảm lỗ (48,8%) so với quý cùng kỳ là do doanh thu tăng 1,6 tỷ đồng (18,2%) nhờ việc đẩy mạnh tăng thị phần môi giới và đưa ra các sản phẩm mới để thu hút khách hàng. Đồng thời, cũng trong quý 3, Công ty kiểm soát tốt chi phí, cắt giảm những chi phí không cần thiết nên đã giảm chi phí được 8,4 tỷ đồng (7,6 tỷ đồng chi phí hoạt động kinh doanh và 0,8 tỷ đồng chi phí quản lý). Tuy nhiên, các thu nhập khác của PHS vẫn giảm tới 99,7% (2,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2012.

Với việc lỗ liên tiếp 2 năm liền và dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2013, lợi nhuận sau thuế của công ty này khó có thể đạt con số dương. Khi đó có thể cổ phiếu PHS cũng bị rơi vào diện bắt buộc hủy niêm yết theo quy định hiện hành.

Do đó, mặc dù thông tin xin hủy niêm yết tự nguyện được PHS đưa ra tương đối bất ngờ, song có thể cũng không quá “bất thường” đối với thị trường trong thời điểm hiện nay./.

D.T