Theo Bộ Tài chính xác định, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trên năm 2011, 2012, 2013, 2014 của tỉnh Phú Thọ là 13,301 tỷ đồng. Số kinh phí đã bố trí cho tỉnh trong cân đối ngân sách địa phương các năm từ 2011-2014 là 15,108 tỷ đồng. Vì vậy, số kinh phí còn dư hơn 1,8 tỷ đồng, đề nghị tỉnh chuyển nguồn sang năm 2015 để tiếp tục thực hiện chính sách.

Đối với số kinh phí 16,58 tỷ đồng ngân sách trung ương đã tạm ứng cho tỉnh năm 2012 để thực hiện chính sách, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ hoàn trả ngân sách trung ương theo quy định trong tháng 1/2015. Quá thời hạn trên, đề nghị KBNN thu hồi vào số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2015 theo quy định./.

Vũ Luyện