Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi công ty đã phát hành thành công 38 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công số cổ phiếu PVD tăng lên 248.508.215 cổ phiếu, nâng giá trị vốn điều lệ của PVD tăng từ 2.105 tỷ đồng lên 2.485 tỷ đồng.

PVD cho biết, số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại là 248.159.735 do có 348.480 cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch, số tiền thu được qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ vừa qua sẽ được công ty sử dụng vào mục đích đầu tư các giàn khoan, góp vốn liên doanh PVD Baker Hughes, cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính.

Được biết, PVD chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khoan và sửa chữa các giếng khoan, cung ứng dàn khoan và giàn khai thác dầu khí, cung ứng dịch vụ liên quan dầu khí./.

Hồng Quyên