Cụ thể, một số khoản thu đạt cao như: thu ngoài quốc doanh 300 tỷ đồng, tăng 20,9%; thu tiền thuê đất 29 tỷ đồng, tăng 33,6%; thu tiền cấp đất 326 tỷ đồng, tăng 78,09%; lệ phí 67 tỷ đồng, tăng 124,7% so với cùng kỳ,...

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua vẫn tiếp tục ổn định và phát triển.

Theo đó, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 5,5% so với tháng trước, tăng 14,9% so với tháng 8/2013. Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn đến tháng 8 tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó ngành khai khoáng, ngành công nghiệp chế biến, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt có sự tăng đáng kể,...

Tổng mức bán lẻ 8 tháng đạt 9.618,9 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; riêng tháng 8 đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao của năm 2014; trong đó đặc biệt đẩy mạnh công tác thu ngân sách./.

Thúy Nghĩa