Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (ước tính đến ngày 31/1/2023) đạt 86,32% so với kế hoạch; đạt trên 140% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương với trên 6.395,6 tỷ đồng đã được thanh toán.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trước ngày 31/12
Quảng Ngãi đưa ra tiến độ cụ thể để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trước ngày 31/12. Ảnh minh họa: H.T

Bước sang năm 2023, với quyết tâm hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 được giao trước ngày 31/12/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT yêu cầu các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (tính đến ngày 31/1/2023) đạt 86,32% so với kế hoạch; đạt trên 140% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương với trên 6.395,6 tỷ đồng đã được thanh toán.

Chỉ thị đã đưa ra tiến độ cụ thể cho tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh như đến ngày 31/3/2023, phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành và hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước (nếu có) được giao kế hoạch đầu năm.

Đến ngày 30/6/2023, giải ngân phải đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 phải giải ngân ít nhất là 80%.

Từ ngày 31/7 đến ngày 30/11/2023, giải ngân phải đạt ít nhất là 90% kế hoạch vốn được giao.

Đến ngày 31/12/2023, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023).

Để đạt được tiến độ giải ngân nêu trên, chỉ thị cũng nêu rõ, đối với các dự án quyết toán, hoàn trả ứng trước được giao vốn trong năm, thực hiện hoàn tất thủ tục giải ngân chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao vốn.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trước ngày 31/12
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn đối với các chủ đầu tư. Ảnh: H.T

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2023, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Đến ngày 31/12/2023, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023).

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện; phải có khối lượng và giao dịch với kho bạc nhà nước để giải ngân vốn chậm nhất trong quý I/2023.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2023, các dự án khởi công mới được giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm phải hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong quý II/2023.

Đối với các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 còn lại chưa phân bổ, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, hoàn thành trước ngày 15/2/2023; tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại tại kỳ họp chuyên đề gần nhất; tập trung triển khai thực hiện dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn. Các dự án được giao vốn trong năm phải triển khai thi công chậm nhất trong quý III/2023.

Được biết, trong năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí nguồn lực đầu tư công hơn 7.443 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 4.414 tỷ đồng, bao gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh hơn 1.992 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.985 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết 70 tỷ đồng; nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước hơn 130,3 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương hơn 236,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 3.028 tỷ đồng (vốn trong nước 2.944,9 tỷ đồng, bao gồm vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực khoảng 1.796 tỷ đồng; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hơn 560,3 tỷ đồng; vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia hơn 588,6 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) hơn 83,8 tỷ đồng).