xăng dầu

Còn tồn quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ giúp điều tiết khi giá xăng dầu thế giới tăng cao. Ảnh: T.T.

Như vậy, số dư quỹ này cao hơn số dư tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 6.000 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá trong quý IV/2020 (từ ngày 1/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 793,928 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng quỹ trong quý IV/2020 là hơn 1.614 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương trong quý IV/2020 là 5,691 tỷ đồng.

Nhìn lại số dư quỹ trong thời gian qua cho thấy, số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 2.779 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là hơn 4.958 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là hơn 9.981 tỷ đồng.

Số dư quỹ đến hết quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là hơn 10.049 tỷ đồng.

Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhiều năm qua theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.

Minh Anh