Cụ thể, thông tư số 205 đã sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 3, Thông tư 127 thành: "Có quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)” .

Đồng thời, theo quy định tại Thông tư 205, tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp phải có ít nhất 3 thẩm định viên về giá đã được Bộ Tài chính cấp thẻ; các thẩm định viên về giá phải là người có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 với tổ chức tư vấn định giá.

Thông tư số 205 cũng quy định, tổ chức tư vấn định giá sẽ bị loại ra khỏi danh sách tổ chức tư vấn định giá khi không đáp ứng đúng quy định, hoặc do không nộp đầy đủ báo cáo hoặc chậm nộp báo cáo kết quả hoạt động.

Bên cạnh đó, tổ chức tư vấn định giá tự động bị loại ra khỏi danh sách tổ chức tư vấn định giá được Bộ Tài chính công nhận trong các trường hợp như: bị thu hồi Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp; bị phá sản, giải thể; thay đổi ngành nghề kinh doanh và không còn chức năng kinh doanh theo quy định; có hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm hình sự theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra;…

Thông tư số 205 có hiệu lực kể từ ngày 9/2/2015.

Các doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách tổ chức tư vấn định giá do không đáp ứng được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 127/2012/TT-BTC trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành được phép đăng ký lại để trở thành tổ chức tư vấn định giá trước ngày 28/2/2015. Căn cứ quy định của Thông tư số 127/2012/TT-BTC và Thông tư này, Bộ Tài chính sẽ công bố bổ sung Danh sách tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá cho năm 2015 trước ngày 31/3/2015./.

Tài Tâm