tt

Ảnh T.L minh họa

Rút ngắn thời gian cho vay quá hạn

Theo dự thảo, Thông tư 39 được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian cho vay quá hạn và tăng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro để phản ánh đúng nghiệp vụ cho vay tái cấp vốn và mức độ rủi ro của nghiệp vụ này theo ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16956/BTC-TCNH ngày 06/12/2013.

Cụ thể, tại khoản 3 điều 6 của Thông tư, các khoản tái cấp vốn được phân loại theo mức độ rủi ro tăng dần như sau:

Nhóm 1 gồm: các khoản tái cấp vốn trong hạn; các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh dưới 6 tháng (rút ngắn so với quy định tại Thông tư 39 là 1 năm).

Nhóm 2 gồm: các khoản tái cấp vốn đã quá hạn dưới 6 tháng (quy định trước đó là là 1 năm); các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 6 tháng đến dưới 1 năm; các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn.

Nhóm 3 là: các khoản tái cấp vốn đã quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm (quy định trước là 1 đến dưới 2 năm); các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 1 năm đến dưới 3 năm (rút ngắn so với quy định cũ là từ 3 năm đến dưới 5 năm); các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ 2 còn trong hạn; các khoản tái cấp vốn đã được gia hạn nợ lần đầu và quá hạn dưới 06 tháng (quy định trước là 1 năm).

Nhóm 4: các khoản tái cấp vốn đã quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm (quy định trước đó là 2 đến dưới 3 năm); các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 3 năm đến dưới 5 năm (trước đó là 5 đến dưới 10 năm); các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ 3 còn trong hạn; các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần đầu và quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm (quy định trước đó là 1 đến dưới 3 năm); các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần thứ 2 và quá hạn dưới 06 tháng.

Nhóm 5: các khoản tái cấp vốn hạn đã quá hạn từ 2 năm trở lên (trước đây là 3 năm); các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh từ 5 năm trở lên (trước đây là 10 năm); các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ 4 trở lên; các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần đầu và quá hạn trên 1 năm; các khoản tái cấp vốn đã gia hạn nợ lần thứ 2 và quá hạn trên 6 tháng; các khoản nợ được khoanh.

Xin ý kiến Bộ Tài chính khi sử dụng dự phòng rủi ro

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư bổ sung thêm bước xin ý kiến Bộ Tài chính trước khi Thống đốc quyết định sử dụng khoản dự phòng rủi ro để tăng cường tính khách quan, minh bạch khi sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý tổn thất.

Dự thảo Thông tư cũng quy định bổ sung đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan theo đề nghị của NHNN vào thành viên Hội đồng xử lý tổn thất để đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý tổn thất.

Về trình tự xử lý tổn thất, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về trình tự xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán, hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán để đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư quy định bổ sung đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan theo đề nghị của NHNN vào thành viên Hội đồng xử lý khoản tổn thất đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán để đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý tổn thất./.

Dương An