TPCP

Ảnh TL minh họa

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ (TPCP) của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP, từ năm 2017 đến nay, KBNN đã triển khai các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi gồm: Cho vay, tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước và gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Riêng nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) chưa triển khai, do đây là nghiệp vụ mới, khá phức tạp.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ theo thông lệ quốc tế, giúp quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả và hỗ trợ phát triển thị trường TPCP, Bộ Tài chính dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP để có cơ sở thực hiện.

Tại dự thảo thông tư nêu rõ, hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn TPCP thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 64/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Hàng quý, chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày được Bộ Tài chính phê duyệt hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN thông báo tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trong quý trên trang thông tin điện tử của KBNN. TPCP được KBNN chấp nhận sử dụng trong giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP phải đảm bảo các điều kiện sau: Là TPCP đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá 1 năm; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng; không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo trong thời gian mua lại có kỳ hạn, kể từ ngày thanh toán giao dịch lần 1.

Kỳ hạn mua lại TPCP của KBNN bao gồm: kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng.

Dự thảo thông tư quy định, KBNN lựa chọn đối tác giao dịch là các ngân hàng thương mại để giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP đáp ứng các tiêu chí sau: Đang là thành viên giao dịch trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán; trong danh sách các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao do Ngân hàng nhà nước Việt Nam cung cấp cho Bộ Tài chính hàng năm theo quy định; không vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP với KBNN theo quy định trong vòng 3 năm liền kề trước thời điểm KBNN thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP.

Vân Hà