Bộ Tài chính cho biết như vậy trước ý kiến của cử tri TP Hồ Chí Minh bày tỏ lo ngại về việc công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới chưa được chặt chẽ, chưa phát huy được hiệu quả, còn để xảy ra nhiều sai phạm về thời hạn, mức phí và thủ tục bồi thường cho người tham gia bảo hiểm còn chậm...

Đang triển khai 2 loại bảo hiểm xe cơ giới

Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (DNBH) hiện đang triển khai 2 loại bảo hiểm xe cơ giới gồm:

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới: Là loại bảo hiểm cho phần TNDS của chủ xe cơ giới đối với thiệt hại về người và tài sản do chủ xe cơ giới gây ra đối với bên thứ ba. Đây là loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Nghị định số 103/2008/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo quy định hiện hành, các DNBH phải bán bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới theo đúng Quy tắc, điều khoản, biểu phí do Bộ Tài chính quy định.

bán bảo hiểm xe cơ giới
Đai lý bảo hiểm dùng biển quảng cáo các sản phẩm bảo hiểm tư nguyện gây hiểu nhầm cho người mua bảo hiểm. Ảnh: T.L

Bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện: Ngoài bán bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới theo quy định, các DNBH còn bán bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện với một số sản phẩm như bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, bảo hiểm thiệt hại vật chất xe, bảo hiểm TNDS tự nguyện (trong trường hợp chủ xe có yêu cầu tham gia với mức trách nhiệm cao hơn mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định).

Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép chủ động xây dựng và triển khai quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm.”

Sai phạm sẽ xử lý nghiêm

Theo Bộ Tài chính, thời gian vừa qua có hiện tượng đại lý cá nhân của một số DNBH thực hiện bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới với thời hạn bảo hiểm và mức phí không đúng quy định của Bộ Tài chính quy định. Đây là hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại một số địa phương và doanh nghiệp, đồng thời cũng đã có công văn yêu cầu các DNBH rà soát, chấn chỉnh các hành vi vi phạm nêu trên và tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP đối với một số doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu DNBH trên cơ sở Hợp đồng bảo hiểm đã giao kết, kết quả giám định và các tài liệu chứng minh thiệt hại về người và tài sản, DNBH phải thực hiện chi trả bồi thường bảo hiểm theo đúng quy định. Đối với trường hợp các DNBH giải quyết bồi thường không đúng quy định (như bồi thường chậm, bồi thường không đúng thiệt hại về người, từ chối bồi thường không đúng v.v..), Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu DNBH thực hiện đúng quy định.

Cũng theo Bộ Tài chính, đối với bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện DNBH được chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện. Một số sản phẩm bảo hiểm tự nguyện xe mô tô- xe máy hiện nay (như bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, bảo hiểm vật chất xe) có mức phí 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng, thấp hơn mức phí bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính quy định. Do đó, một số đại lý bảo hiểm đã dùng biển quảng cáo các sản phẩm bảo hiểm này để thu hút sự chú ý và gây hiểu nhầm cho người mua bảo hiểm.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới và bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện tại các DNBH, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm về mức phí và thời hạn bảo hiểm, vi phạm quy định về giải quyết bồi thường bảo hiểm. Trường hợp phát hiện vị phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

H.C