Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 vừa được SEB công bố, doanh thu thực hiện ghi nhận đạt 76,8 tỷ đồng, giảm 16% so với quý II/2017. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 21%, đạt mức 42,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần thực hiện đạt 181,8 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng vượt 15% kế hoạch doanh thu năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 13% kế hoạch lợi nhuận năm 2018, đạt 110 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II/2018, công ty còn khoản nợ phải trả hơn 361 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn 44,3 tỷ đồng, giảm 7,2 tỷ đồng so với đầu năm; vay nợ dài hạn cũng giảm 22 tỷ đồng, còn 278 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017 công ty đạt doanh thu 201,8 tỷ đồng, vượt 52,9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 133,7 tỷ đồng, vượt 74,4% kế hoạch; chia cổ tức 26%. Kế hoạch năm nay, SEB đặt mục tiêu doanh thu 158,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 102,2 tỷ đồng, sau thuế 97,1 tỷ đồng; chia cổ tức dự kiến 25%./.

Đ.Doãn