Công ty con của SMC thực hiện mua đất là Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo và đối tác mà công ty này mua lại là Công ty cổ phần Quốc tế Vạn Thắng. Mục đích mua lại là để mở rộng sản xuất kinh doanh và cấn trừ công nợ.

Diện tích khu đất là 10.000 m2, trị giá để tính giao dịch là 117 tỷ đồng. Địa chỉ khu đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo là công ty con do SMC nắm 100% vốn, hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của SMC là 312 tỷ đồng, tăng khoảng 12,6% so với đầu năm.

Công ty này có quy mô nợ phải trả tại thời điểm giữa năm là 7.123 tỷ đồng, lớn gấp hơn 3 lần so với vốn chủ sở hữu của công ty trong cùng thời điểm.

Trong cơ cấu nợ của SMC, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu với riêng giá trị nợ ngắn hạn lên tới 7.074 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn là 3.272 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.781 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn trong nửa đầu năm 2021 tăng 44%, đạt 8.014 tỷ đồng tại thời điểm giữa năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 34%, đạt 2.321 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng hơn 126%, đạt tới 4.081 tỷ đồng vào cuối tháng 6 năm 2021./.

Chí Tín