Bộ Tài chính cho biết thời gian vừa qua đã nhận được ý kiến phản ánh của cơ quan thuế địa phương và người nộp thuế về việc vướng mắc khi sử dụng mẫu chứng từ thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Về vấn đề này, theo Bộ Tài chính, tại Khoản 4 Điều 2 Luật số 7/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua quy định:

"1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh…”.

Bộ Tài chính cho biết, để phù hợp với việc nộp thuế TNCN của cá nhân kinh doanh theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 thì cơ quan thuế sử dụng mẫu biên lai thuế - mẫu CTT 50 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 về việc ban hành mẫu biên lai thuế để lập và cấp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đi nộp thuế GTGT, TNCN, TTĐB.

Mẫu Biên lai thuế CTT50 đã in được sử dụng cho đến hết, sau đó chuyển sang in Biên lai thuế CTT50 theo mẫu mới. Khi sử dụng mẫu CTT50 theo mẫu cũ, cơ quan thuế thực hiện ghi bổ sung tại chỉ tiêu "Số thuế phải nộp theo thông báo" nội dung: "thuế GTGT", "thuế TNCN", "thuế TTĐB" trên biên lai.

Mẫu biên lai mới như sau:

Bộ Tài chính
Tổng cục Thuế

Cơ quan thu:...
...............

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên lai thuế
(Liên 1: Báo soát)

Mẫu: CTT 50

Ký hiệu:

Quyển số:

Số:

Họ tên người nộp thuế................................................... Mã số........................

Địa chỉ..............................................................................................................

Căn cứ thông báo nộp thuế của......

Số:..... ngày.... tháng.... năm 199...

Nội dung thu:.................................

Số thuế phải nộp theo thông báo

Tổng số thuế phải nộp..................................

- Thuế GTGT:……………………………

- Thuế TNCN:…………………………….

- Thuế TTĐB:……………………………

........................................

Số thuế nộp kỳ này

Số thuế nợ kỳ trước (nếu có)

Tổng cộng số thuế nộp

:....................................

:....................................

:.....................................

Số tiền bằng chữ...........................................

Ngày..... tháng.... năm 199....

Người viết biên laiNgười thu tiền

(Ký, ghi rõ họ, tên)(Ký, ghi rõ họ, tên)

Chú ý:

- Liên 1: Báo soát

- Liên 2: Giao người nộp tiền

- Liên 3: Lưu

H.L