Không công khai Quỹ bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng

Dự thảo nghị định đề xuất mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá như sau:

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi công khai không đầy đủ về Quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2021 còn hơn 824 tỷ đồng
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được công khai hàng quý.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi chậm công khai về Quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày phải công khai.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không công khai về Quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi không chuyển nộp hoặc trích lập Quỹ bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật.

Tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả. Đó là: Buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền đã sử dụng, kết chuyển hoặc hạch toán không đúng Quỹ bình ổn giá; Buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền do trích lập không đúng hoặc không trích lập Quỹ bình ổn giá và khoản lãi tính trên số dư Quỹ bình ổn giá phát sinh (nếu có).

Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng Quỹ không đúng quy định sẽ phải buộc nộp vào ngân sách toàn bộ số lãi phạt đối với số tiền Quỹ bình ổn giá chậm nộp, hoặc kết chuyển không đúng, hoặc sử dụng không đúng mục đích theo quy định của pháp luật về Quỹ bình ổn giá.

Tỷ lệ lãi phạt là 0,03%/ngày, tính trên số ngày chậm nộp, hoặc kết chuyển không đúng hoặc số ngày đã sử dụng không đúng mục đích.

Siết chặt quản lý, giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Hiện nay chỉ có một Quỹ bình ổn giá duy nhất đó là Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Khi thảo luận Luật Giá (sửa đổi), việc giữ hay bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhận được một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định sẽ bị phạt tới 150 triệu đồng
Sẽ bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối nếu doanh nghiệp vi phạm.

Gần đây, có ý kiến lo ngại doanh nghiệp sử dụng Quỹ không đúng quy định vì Quỹ này đặt tại doanh nghiệp và là tiền của người dân.

Lý giải vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn để tại doanh nghiệp nhưng việc sử dụng Quỹ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước và ngân hàng sẽ cùng giám sát, không được sử dụng sai mục đích.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, trong đó có nhiều quy định cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ và giám sát đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá; hạch toán và theo dõi riêng Quỹ bình ổn giá bằng tài khoản mở tại ngân hàng thương mại theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và đảm bảo bảo toàn số dư Quỹ bình ổn giá.

Ngân hàng thực hiện phong tỏa tài khoản Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp. Tài khoản này chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương.

Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15 tháng 8, ngày 15 tháng 2 hằng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán (độc lập) chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu gửi về Bộ Tài chính, Bộ Công thương.

Đáng lưu ý, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm các quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn, thì sẽ bị xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thời hạn tạm dừng kinh doanh xăng dầu là 30 ngày hoặc 60 ngày tùy theo mức độ vi phạm.

Báo cáo kiểm toán chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp, bao gồm: số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đầu kỳ báo cáo; tổng sản lượng, chủng loại xăng, dầu được thực hiện trích lập, chi sử dụng trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tổng số tiền chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ…