Trong đó, Bộ Tài chính đã tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư như: Thông tư số 199/2011/TT-BTC, Thông tư số 292/2016/T-BTC; Thông tư số 297/2016/TT-BTC; Thông tư số 150/2012/T-BTC; Thông tư số 203/2012//TT-BTC; Thông tư số 202/2012/TT-BTC; thông tư số 157/2014/TT-BTC.

Điểm đáng chú ý của thông tư này tập trung vào quản lý phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Điều này thể hiện ở ngay tại điểm 1 của Thông tư số 39, khi sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 199/2011/TT-BTC, trong đó quy định, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khóa học kế toán trưởng có trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được cấp và gửi Báo cáo tình hình sử dụng phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng với 11 điểm được sửa đổi, bổ sung.

Thông tư số 39 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Chi tiết thông tư số 39 xem tại đây.

Đức Minh