Hoàn thuế giá trị gia tăng các dự án đầu tư sẽ được sửa đổi. Ảnh:TL.
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng các dự án đầu tư sẽ được sửa đổi. Ảnh:TL.

Trong thời gian qua phát sinh nhiều vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các dự án đầu tư. Cụ thể, đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã hoàn thành hoặc hoàn thành theo từng giai đoạn, thực tế có nhiều dự án đầu tư như: khách sạn, khu du lịch, kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư nhà máy... hoàn thành đến đâu doanh nghiệp mang ra kinh doanh đến đó; các hạng mục còn lại vẫn tiếp tục đầu tư. Mặt khác, có dự án của doanh nghiệp đã hoàn thành và đi vào kinh doanh nhưng sau 2 đến 3 tháng thậm chí 1 năm doanh nghiệp mới tập hợp đủ chứng từ và lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với dự án đầu tư, có ý kiến cho rằng nếu dự án đầu tư đã hoàn thành (phát sinh doanh thu) mà doanh nghiệp chưa lập hồ sơ hoàn thuế thì cơ quan quản lý thuế không thực hiện giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về vấn đề này.

Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng có kiến nghị, đề nghị Bộ Tài chính quy định rõ tại văn bản quy phạm pháp luật để tránh vướng mắc trong thực hiện và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Để thống nhất nội dung hướng dẫn và phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định theo hướng bổ sung hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã hoàn thành hoặc hoàn thành theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, Luật Thuế GTGT không quy định dự án đầu tư có thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Do đó, theo quy định tại nghị định dẫn đến có cách hiểu dự án đầu tư có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trên 300 triệu đồng, nhưng thời gian đầu tư dưới 1 năm thì không được hoàn thuế GTGT. Vì vậy, cần thiết sửa đổi quy định này để tránh vướng mắc khi thực hiện./.