Bộ Tài chính đề nghị tăng chi phí xăng dầu thêm tối đa 660 đồng/lít
Bộ Tài chính thường xuyên cập nhật, điều chỉnh chi phí xăng dầu. Ảnh: TL.

Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công thương, kết quả tổng hợp báo cáo chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và ý kiến của Bộ Công thương, Bộ Tài chính thông báo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu (đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu) tăng 5 - 83%, tương ứng với 60 - 660 đồng/lít, kg, so với hiện hành.

Cụ thể, xăng nền để phối trộn xăng E5RON92 tăng lên 640 đồng/lít.

Xăng RON95 là 1.280 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S: 730 đồng/lít.

Dầu hỏa có mức tăng cao nhất lên 1.740 đồng/lít. Dầu madut 180cst 3,5S là 1.350 đồng/kg.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 11/11.

Bộ Tài chính đề nghị tăng chi phí xăng dầu thêm tối đa 660 đồng/lít
Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu (đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu) tăng 5 - 83%.

Đối với chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh định mức để tính giá cơ sở xăng dầu, theo Bộ Tài chính, ngày 21/10 đã có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo chi phí thực tế phát sinh tại đơn vị.

Qua tổng hợp thông tin và số liệu của các thương nhân đầu mối xăng dầu báo cáo, đối với chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng, Bộ Tài chính xác định các khoản chi phí này không phát sinh đột biến. Mặt khác, các khoản chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về cảng mới được tăng từ ngày 7/10. Do đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá theo định kỳ vào cuối năm 2022 và thông báo áp dụng vào 10/1/2023.

Đối với chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát căn cứ trên báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và công bố điều chỉnh vào 10/1 năm sau theo đúng quy định.

Đối với chi phí kinh doanh định mức, để đánh giá biến động tại thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính đã đề nghị các thương nhân báo cáo tình hình thực hiện.

Kết quả tổng hợp báo cáo của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, trong số 28 đơn vị gửi báo cáo cho thấy: Chỉ có 2 đơn vị báo cáo số liệu tăng chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu).

Có 2 đơn vị báo cáo chi phí tăng nhưng do sản lượng tăng nên chi phí bình quân trên sản lượng giảm (Tổng công ty Dầu Việt Nam (giảm 6 đồng/lít), Công ty Anh Phát (giảm khoảng 136 đồng/lít).

3 đơn vị báo cáo không có biến động bất thường (Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P).

21 đơn vị còn lại không có số liệu cụ thể về chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, trên thực tế, do tính chất của khoản chi phí này phụ thuộc vào khâu tổ chức vận hành của cả hệ thống từ công ty mẹ đến các đơn vị trực thuộc và một số tác động từ chính sách (lương, tiền thuê đất, tỷ giá...) nên phải sau khi năm tài chính kết thúc mới phản ánh được đầy đủ và mới có đủ cơ sở để rà soát đánh giá diễn biến.

Vì vậy, thời gian tới sau khi nhận được báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi, nắm bắt cập nhật các số liệu, diễn biến để rà soát và công bố vào kỳ tiếp theo theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Thông tư số 104/2021/TT-BTC./.

Ngày 8/11, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công thương về việc rà soát, điều chỉnh các loại chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu; không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11423/BTC-QLG (ngày 5/11/2022) về việc rà soát, điều chỉnh chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật, chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường để chủ động tính toán, xem xét, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Các loại chi phí này gồm: chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam; premium trong nước; chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh định mức...