gỗ xuất khẩu

Mặt hàng gỗ nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Duy Hải

Tống cục Hải quan cho biết, qua theo dõi, đánh giá họạt động xuất khẩu mặt hàng gỗ ván bóc, gỗ ván lạng - mã HS 4408.xx.xx, nhận thấy có tình trạng khai báo nhiều mã số HS cho cùng một loại hàng hóa và có dấu hiệu doanh nghiệp khai báo thấp trị giá hải quan để gian lận thuế.

Để kịp thời ngăn chặn vi phạm, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị rà soát việc kiểm tra, tham vấn giá đối với mặt hàng gỗ ván bóc/ ván lạng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2021 và thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan để xác định lại trị giá, thu đúng, thu đủ thuế nộp ngân sách nhà nước và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; yêu cầu doanh nghiệp khai báo tên hàng theo đúng bản chất và thực tế hàng hóa.

Cục Kiểm tra sau thông quan và Vụ Thanh tra - kiểm tra rà soát, tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp và thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng gỗ ván bóc, gỗ ván lạng trong quý III và quý IV năm 2021 (danh sách tại Phụ lục đính kèm). Trong quá trình kiểm tra cần làm rõ sự khác nhau về chi phí cấu thành mức giá sản phẩm giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại. Đồng thời, tập trung kiểm tra việc hạch toán doanh thu bán hàng của doanh nghiệp để xác định đúng giá bán hàng hóa.

Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả kiểm tra để báo cáo lãnh đạo Tổng cục và chuyển thông tin về hồ sơ, kết quả kiểm tra cho Cục Thuế xuất nhập khẩu để làm cơ sở xây dựng mức giá tham chiếu.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo Cục Thuế xuất nhập khẩu tổ chức thu thập thông tin, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá hiện hành; theo dõi việc kê khai trị giá hải quan của các doanh nghiệp, việc kiểm tra và xác định trị giá của các cục hải quan tỉnh, thành phố để tham mưu chỉ đạo công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá theo đúng quy định./.

Ngọc Linh