Tăng cường quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Quang cảnh buổi tập huấn do Kho bạc Nhà nước quận 3 chủ trì. Ảnh: Gia Linh

Kho bạc Nhà nước quận 3 là đơn vị được chọn làm điểm triển khai hoạt động này. Theo đó, ngày 7/12/2023 Kho bạc Nhà nước quận 3 đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn chi tiết việc áp dụng thực hiện các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm cuối năm cho hơn 200 đối tượng tham gia là thủ trưởng, kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị.

Các đại biểu tham dự đã được đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn xác định nguồn kinh phí tiết kiệm cuối năm của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ; phân phối, trích lập các quỹ tài chính từ kinh phí tiết kiệm được và một số lưu ý trong công tác chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024.

Bên cạnh đó, hướng dẫn về lập dự toán, quyết toán và một số nội dung về lập báo cáo tài chính nhà nước và một số vấn đề lưu ý trong công tác giao dịch vào thời điểm cuối năm 2023 và trong thời gian chỉnh lý quyết toán.

Về xác định nguồn kinh phí tiết kiệm, kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn dự toán kinh phí quản lý hành chính được giao để thực hiện chế độ tự chủ, phần chênh lệch được xác định là kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được.

Theo đó, phạm vi kinh phí tiết kiệm sẽ được sử dụng vào việc bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động; chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân theo kết quả công việc và thành tích đóng góp ngoài chế độ khen thường theo quy định hiện hành của Luật Thi đua khen thưởng; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể./.

Theo quy định, trong trường hợp, khi xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn định, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có thể trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức. Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. Đồng thời, thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan sau khi thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức công đoàn cơ quan.