Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 11/2014 Bộ Tài chính đã tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác chống thất thu cho ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong đó, 10 tháng đầu năm 2014, cơ quan Thuế đã đôn đốc thu vào NSNN 60% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013. Đồng thời, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 51.127 doanh nghiệp, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013; kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế 1.624.700 hồ sơ.

Kết quả, tổng số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra (truy thu, truy hoàn, phạt...) đạt trên 9,5 nghìn tỷ đồng, số tiền đã nộp NSNN trên 6,7 nghìn tỷ đồng.

Đối với cơ quan Hải quan, công tác xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại cũng được thực hiện kịp thời và nghiêm minh, bên cạnh đó với vai trò thường trực ban 389 của Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức chỉ đạo có hiệu quả trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong 11 tháng năm 2014 (tính đến 15/11/2014) cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 16.841 vụ so với cùng kỳ 2013, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 385,305 tỷ đồng. Riêng trong tháng 11/2014, phát hiện, bắt giữ 1.454 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4,632 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác thu hồi nợ thuế hải quan có chuyển biến tích cực; trong 11 tháng năm 2014 toàn ngành Hải quan thu hồi được nợ thuế của các tờ khai quá hạn phát sinh từ năm 2013 trở về trước là 1.743 tỷ đồng./.

H.L