nông nghiệp

Vốn vay tín dụng ưu đãi cho chương trình nông nghiệp, nông thôn năm 2014 được tăng từ 7.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Đ.T

Bộ Tài chính cho biết, để tăng nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1589 về việc tăng vốn cho chương trình năm 2013- 2015 từ 3000 tỷ đồng/năm lên 5.000 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, năm 2013, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02, trong đó quy định:

Ngân hàng phát triển Việt Nam bổ sung tối đa 10.000 tỷ đồng, gồm 5.000 tỷ đồng trong hạn mức huy động vốn của ngân hàng này và phát hành thêm 5000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho chương trình, ngoài số vốn 5.000 tỷ đồng hàng năm đã được Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, mở rộng đối tượng cho vay là các công trình bê tông hóa cầu, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả đường liên xã, liên huyện).

Như vậy, tổng số vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình của năm 2013 là 15.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình ở địa phương trong các năm qua đã tạo điều kiện huy động được nguồn lực của nhân dân, tài chính địa phương và động viên các nguồn tài chính khác trong xã hội để thực hiện chương trình, đáp ứng kịp thời những nhu cầu cần thiết bức xúc của địa phương, phát triển nông nghiệp bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân…/.

H.TR