Trước đó TDH đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc xin ra hạn nộp báo cáo soát xét năm 2013 với lý do Cty mất thời gian xin Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính ) hướng dẫn về việc hạch toán trả lãi trái phiếu chuyển đổi nên chậm bố cáo tài chính đúng theo quy định.

Tuy nhiên, HSX cho biết ngày 16/9/2013 UBCKNN đã có công văn trả lời về việc không chấp nhận việc gia hạn báo cáo tài chính soát xét năm 2013 của cty. Lý do được UBCKNN đưa ra là do trường hợp xin chậm nộp báo cáo không thuộc các trường hợp được hoãn công bố thông tin.

Vì vậy, HSX yêu cầu TDH khẩn trương nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2013 của cty mẹ và hợp nhất để công bố thông tin theo quy định./.

Hồng Quyên