Đây là số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên thực hiện chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người được hưởng lương trong lực lượng vũ trang là 153,473 tỷ đồng; phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là 38,423 tỷ đồng.

Kinh phí thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP của các địa phương được tổng hợp vào dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm: 50% tăng thu ngân sách địa phương, 10% tiết kiệm chi thường xuyên, một phần nguồn thu được để lại theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương và nguồn ngân sách trung ương bổ sung phần còn thiếu.

Mai Lâm