Trong đó, số thu NSNN trong cân đối gần 1.772 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán năm. Thu nội địa trong cân đối hơn 1.516 tỷ đồng, đạt 47%%. Thu từ xuất nhập khẩu là 255 tỷ đồng, đạt 51% so với dự toán năm.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm KBNN Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu NSNN, đẩy mạnh công tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN, cơ quan thu với các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng nộp thuế./.

Hồng Vân (KBNN Thái Nguyên)