Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng 69,7% về số lượng