Quy chế này quy định về công tác quản lý, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức trong quá trình tham gia đoàn thanh tra của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tài chính.

Đối tượng áp dụng gồm Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, các Tồng cục, Cục, Chi cục Thuế; đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, các Tổng cục, Cục, Chi cục Thuế thành lập; thanh tra viên Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính.

Tại quy chế này, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể những việc cán bộ thanh tra phải làm trong việc thực hiện nhiệm vụ, gồm: thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thanh tra; thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện; tiếp xúc với đối tượng thanh tra tại nơi công sở hoặc nơi thanh tra.

Những việc cán bộ thanh tra không được làm, gồm lợi dụng danh nghĩa cán bộ thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật; kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý trái pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, tiết lộ thông tin, tài liệu và nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

Đoàn thanh tra chỉ cung cấp thông tin ra bên ngoài khi có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền và được lãnh đạo giao theo quy định của pháp luật. Việc phát ngôn, cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan thông tin, báo chí khi có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền và được lãnh đạo giao theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết luận thanh tra, đoàn thanh tra sẽ đánh giá cán bộ tham gia và phân theo 1 trong 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá và phân loại cán bộ trong quá trình tham gia Đoàn Thanh tra là một trong những căn cứ cho việc đánh giá hàng năm của cán bộ, công chức; xét thi đua khen thưởng trong công tác thanh tra và công tác chuyên môn.

N.P