Công bố kèm theo quyết định này 1 TTHC được thay thế trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 2 TTHC số thứ tự số 1 và 2, mục A, phần I tại Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Tên TTHC thay thế là: Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (tên TTHC được thay thế là: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá).