Các ngành nghề kinh doanh Thaiholdings dự kiến bỏ bớt gồm: chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình điện, bán buôn máy múc thiết bị và phụ tùng, kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Công ty này cũng bỏ bớt hoạt động động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết hoạt động này là thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt theo quy định của pháp luật.

Thaiholdings hiện có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, công ty đạt doanh thu thuần 3.084 tỷ đồng, tăng trưởng 558% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng, tăng trưởng 2.908% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận nửa đầu 2021 tăng mạnh, nhưng không phải có được từ các hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp mà chủ yếu nhờ sự đóng góp bởi các khoản “thu nhập khác” và “lợi nhuận khác”.

Tại báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn bị âm 59 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty có các khoản “lợi nhuận khác” giá trị 610 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Trong quý II/2021, khoản “thu nhập khác” đáng chú ý là khoản thu nhập 109 tỷ đồng từ chuyển nhượng Dự án nhà máy xi măng Minh Tâm. Trước đó, trong quý I/2021, Thaiholdings cũng có khoản “thu nhập khác” 571 tỷ đồng cũng từ việc chuyển nhượng dự án nhà máy xi măng Minh Tâm.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của Thaiholdings âm 853 tỷ đồng trong năm 2020 và âm 4.280 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021./.

Chí Tín